Pradėti teismo posėdį

Your browser does not have the necessary WebGL support to display this panorama.

Uždaryti

Advokatas

Tai profesionalus teisininkas, kuris padeda savo atstovaujamam asmeniui (kaltinamajam ar nukentėjusiajam) ginti pažeistas teises. Gavęs įgaliojimus advokatas gali parengti reikiamus dokumentus, kliento vardu juos pateikti teismui, padėti klientui teismo posėdžio metu apsiginti nuo pareikštų kaltinimų (kaltinamajam) arba apginti savo interesus (nukentėjusiajam) ir atlikti kitus su teisme nagrinėjama byla susijusius veiksmus.

Uždaryti

Teisėja

Tai valstybės pareigūnas, kuris vykdo teisingumą. Vadovaudamas teismo posėdžiams ir nagrinėdamas bylą teisėjas yra nepriklausomas ir klauso tik įstatymų. Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą teisėjas priima nuosprendį Lietuvos Respublikos vardu. Byloje priimto sprendimo privalo laikytis visi byloje dalyvaujantys asmenys.

Uždaryti

Teismo posėdžių sekretorė

Tai teismo darbuotoja, kuri padeda teisėjui organizuoti teismo posėdį, fiksuoja jo eigą – įjungia garso įrašymo įrenginius ir rašo posėdžio protokolą. Protokole fiksuojama posėdžio eiga ir bylos dalyvių pasisakymų esmė.

Uždaryti

Kaltinamasis

Tai asmuo, kuris teisme yra kaltinamas padaręs nusikaltimą. Kaltinimus jam pareiškia prokuroras, įvertinęs ikiteisminio tyrimo metu surinktus duomenis apie nusikaltimą. Teisme kaltinamasis gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, vadinamo gynėju, kuris gali padėti jam apsiginti nuo pateiktų kaltinimų. Bylos nagrinėjimo metu kaltinamajam nėra taikomas reikalavimas sakyti tik tiesą.

Uždaryti

Nukentėjusioji

Tai asmuo, kuriam nusikaltimo metu kaltinamojo veiksmais buvo padaryta žala. Nukentėjusysis, kviečiamas į teismo posėdį, privalo į jį atvykti ir duoti teisingus parodymus. Teisme nukentėjusysis gali būti atstovaujamas profesionalaus teisininko – advokato, galinčio padėti jam apginti savo pažeistas teises.

Uždaryti

Liudytoja

Tai asmuo, kuris turi žinių apie teisme nagrinėjamai bylai svarbias aplinkybes. Asmuo, teismo kviečiamas liudyti, privalo atvykti į teismą ir teisingai papasakoti visas jam žinomas aplinkybes, susijusias su byla. Atsisakyti duoti parodymus liudytojas gali tik tuo atveju, jei informacija susijusi su juo pačiu, jo šeimos nariais ar artimais giminaičiais. Įstatymas nustato tam tikrus atvejus, kai asmuo liudyti teisme negali, pavyzdžiui, liudyti teisme neleidžiama asmenims, turintiems psichinių sutrikimų, taip pat dvasininkams, kurie apie tam tikras aplinkybes sužinojo išpažinties metu, ir kt.

Uždaryti

Prokuroras

Tai valstybės pareigūnas, kuris, klausydamas tik įstatymų ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro nurodymais, organizuoja ir vadovauja ikiteisminiam nusikaltimų tyrimui, palaiko valstybinį kaltinimą teisme (t. y. siekia įrodyti teismui, kad kaltinamasis padarė nusikaltimą) ir siūlo bausmę kaltinamajam. Padėdamas teismui vykdyti teisingumą, prokuroras gina asmens, visuomenės ir valstybės teises bei teisėtus interesus.

Uždaryti

Advokatė

Tai profesionalus teisininkas, kuris padeda savo atstovaujamam asmeniui (kaltinamajam ar nukentėjusiajam) ginti pažeistas teises. Gavęs įgaliojimus advokatas gali parengti reikiamus dokumentus, kliento vardu juos pateikti teismui, padėti klientui teismo posėdžio metu apsiginti nuo pareikštų kaltinimų (kaltinamajam) arba apginti savo interesus (nukentėjusiajam) ir atlikti kitus su teisme nagrinėjama byla susijusius veiksmus.

Uždaryti

Policijos pareigūnai

Konvojus – policijos ar kitų įgaliotų institucijų, įstaigų ginkluotų pareigūnų grupė, kuri lydi ir pristato sulaikytus, suimtus ar nuteistus asmenis į teismą ir iš jo. Konvojaus pareigūnai užtikrina į teismą pristatyto asmens apsaugą, stebi, kad jis nepadarytų žalos kitiems arba sau, nepabėgtų.